Траєкторія – безперервна лінія,  яку описує тіло або його точка під час руху.

Траєкторія професійного розвитку педагогічного працівника – персональний шлях реалізації професійного потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих.

Зображення2.gif

Постанова КМУ від 29 липня 2020 р. № 672 “Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2020 р. № 672
Київ

Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1391 від 28.12.2021}

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України “Про повну загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 вересня 2020 року.

Прем’єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Ключові слова

 • Суб’єкт підвищення кваліфікації
 • Види підвищення кваліфікації
 • Форми підвищення кваліфікації
 • Темп здобуття освіти
 • Освітня програма в межах здобуття освіти дорослих

Освіта дорослих

Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 800
Київ

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1133 від 27.12.2019}

Відповідно до частини шостої статті 59 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що додається.

2. Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 32, ст. 1115, № 99, ст. 3289; 2019 р., № 20, ст. 680), зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 17 затвердженого цією постановою Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Акценти підвищення кваліфікації

 • Безперервність (щорічне  ПК)
 • Накопичувальна система
 • (150 год /5р)
 • 10% (15 год) – інклюзія
 • 10% (15 год) – психологічна складова

Суб’єкт підвищення кваліфікації п.9

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.
{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ№ 1133 від 27.12.2019}


Суб’єкт підвищення кваліфікації може організовувати освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною програмою.
{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019}


Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації.

Види підвищення кваліфікації п.6

Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 “Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність”

 • Навчання за програмою підвищення кваліфікації (в тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах)
 • Стажування

Можуть бути визнані як підвищення кваліфікації:

 • участь у програмах академічної мобільності
 • наукове стажування
 • самоосвіта
 • здобуття наукового ступеня
 • здобуття вищої освіти

Напрямки підвищення кваліфікації п.15

 • Розвиток професійних компетентностей: знання навчального предмета, фахових методик, технологій
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
 • Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених у ч.1 ст.12 Закону «Про освіту»
 • Формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніх виробничих технологій
 • Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі
 • Мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивне освітнє середовище та інклюзивне навчання, освіта дітей з особливими освітніми потребами

Документ про підвищення кваліфікації п.13

Документ має містити:

 • Повне найменування субєкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації
 • Тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС
 • ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію
 • Опис досягнутих результатів навчання
 • Дату видачі та обліковий запис документа
 • Найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис

Визнання результатів підвищення кваліфікації п.25

 1. Якщо суб’єкт має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за акредитованою освітньою програмою – результати не потребують окремого визнання чи підтвердження.
 2. Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував кваліфікацію.
 3. Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.
 4.  У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада закладу освіти може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.
 5. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти.